”Bäst beslut fattas om alla är samlade runt ett och samma bord”

Hur ska svensk tennis organiseras?
Tio år efter regionaliseringens införande vill förbundsstyrelsen förändra organisationen. Det operativa arbetet ska överföras från regionerna till förbundet.
Åsikterna om förslaget går isär och debatten är livlig.
Det är viktigt att alla parter kommer till tals, inte bara i de interna diskussionerna utan också i den offentliga debatten och Good to Great Journal har därför bett flera regioner och Svenska tennisförbundet att i debattinlägg ge sin syn på saken.
Tennis Norr och Tennis Stockholms inlägg publicerades i går och nedan skriver förbundsordföranden Thomas Wallén:

”Vi har blivit ombedda av Good to Great Journal att kommentera och ge en nulägesrapport gällande förändringsförslagen av Svensk Tennis struktur och organisation som nu diskuteras mellan regionerna och förbundet.

Vi är övertygade om att Vi tillsammans kan bli starkare och bättre om vi vågar göra lite förändringar.

Även om det känns som tre år för Tennis Norr och undertecknad så startade vi det gemensamma arbetet med att utvärdera resultatet av 10 års regionalisering för ett år sedan. Vi har lyssnat på åsikter och behov från regionstyrelser, verksamhetsansvariga och klubbar och gjort en grundlig analys av verksamheten runt om i landet.

Mycket är efter dagens förutsättningar bra – och naturligtvis ska vi inte förändra Tennis Stockholms vinnande lag och framgångsrika koncept. Tvärtom. Vi vill att alla skall vara med i ”landslaget” och bidra med sin kunskap och erfarenhet så att vi får mer kraft och styrka, inte bara i Stockholm utan även i Norrland och runt om i hela landet.

Tennisförbundets uppgift är att verka för bättre tennis i hela landet. Och vi tror på en förenklad och förtydligad styrning såväl strategiskt som operativt.

Vi vet att vi idag med hjälp av digitaliseringen kan undvika administrativt dubbelarbete och därigenom frigöra mer personella och ekonomiska resurser för att istället satsa mer på våra tre prioritetsområden: tränarutbildning, klubbutveckling och att marknadsföra tennissporten. Mindre antal skrivbord och mer racketväskor ute i tennis-Sverige.

"Vi vill öka föreningarnas delaktighet och engagemang för svensk tennis gemensamma beslut".

Nu är det ”mark under arbete” i slutet på januari träffas Vi igen för nya diskussioner. Efter det gångna årets analys och förankringsarbete har Förbundsstyrelsen med sig ett diskussionsunderlag där huvuddragen kort kan sammanfattas i 3 punkter.

1. Klubbmandat införs som komplement till regionmandaten på förbundsmötet.
Vi vill öka föreningarnas delaktighet och engagemang för svensk tennis gemensamma beslut. Förbundsstyrelsen föreslår att klubbmandat införs som komplement till dagens regionmandat på förbundsmötet. Seglarförbundets mandatfördelning, där de klubbar med högre medlemsantal och större verksamhet tilldelats mandaten fungerar här som inspiration. Samtidigt stärks de mindre klubbarnas inflytande via regionmandaten.

2. Regional styrelserepresentation i förbundsstyrelsen.
Förbundsstyrelsen vill att regionerna ska vara med tidigare i beslutsprocessen och föreslår att varje regionstyrelse erbjuds en plats i förbundsstyrelsen. Bäst beslut fattas om alla är samlade runt ett och samma bord.

3. Samlad tjänstemannaorganisation.
Förbundsstyrelsen föreslår en samlad tjänstemannaorganisation som tillsammans utför de beslut som förbundsmötet och förbundsstyrelsen beslutat. En sådan organisation skulle möjliggöra strategiska satsningar inom de prioriterade områdena – över hela landet. Organisationen skulle bestå av specialister inom alla verksamhetsområden men också generalister (klubbrådgivare) som arbetar direkt mot klubbarna och som är utplacerade runt om i landet. En del av klubbrådgivarnas tjänst föreslås också kopplas till regionstyrelserna.

Nu ser vi fram emot fortsatta kreativa möten i början på nästa år. På årsmötet i april får klubbarna sedan bestämma hur vi ska rusta oss för att tackla framtidens utmaningar för Svensk Tennis.

Förbundsstyrelsen målbild är dock solklar – tillsammans blir vi bättre.

Thomas Wallén
Ordförande Svenska Tennisförbundet

Skrivet av: Redaktionen - 2018 12 19